หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065


username: password:แนะนำอบต.บ่อสลี
ข้อมูลพื้นฐาน
•สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
•วิสัยทัศน์ พันธกิจ
•อำนาจหน้าที่
•ที่ตั้งและอาณาเขต
•ข้อมูลประชากร
•สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
•แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
•รางวัลเกียรติยศ
•ผลิตภัณฑ์ชุมชน
•ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
•กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหาร
•โครงสร้างการบริหาร
•ข้อมูลผู้บริหาร
•สภาอบต.
•หัวหน้าส่วนราชการ
•สำนักปลัด
•กองคลัง
•กองช่าง
•กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


tell
tell
tell
tell

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
17
ผู้ชมเมื่อวาน
21
ผู้ชมเดือนนี้
157
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
562
ผู้ชมปีนี้
3,859
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 1 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุข คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภานใต้ธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 พ.ย. 2565
ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
18 พ.ย. 2565
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับที่ 3)
31 ต.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
31 ต.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ประจำปี-2566
06 ต.ค. 2565

กิจกรรม

ค้นหาผู้สูญหาย บ้านกองลอย ม.4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ท่านศรีเรศ โกฎคำลือ สส.เขต 9 ออกติดตามผลการดำเนินงาน

ท่านสส.ศรีเรศ โกฎคำลือ ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [18 พ.ย. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายาทางป่าช้า บ้านบ่อสลี หมู๋ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [17 พ.ย. 2565 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางป่าช้า บ้านบ่อสลี หมู๋ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [17 พ.ย. 2565 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 สายทางดอยโตน ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [11 พ.ย. 2565 ]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [11 พ.ย. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 2 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 2 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 1 คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300001 26 พ.ค. 2563 ถนนลาดยางมะตอย ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย นายณัxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

แผนที่อบต.บ่อสลี  
นายจงรักษ์ กาวิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.065-4725541

นางสาวพรวิภา กองแก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.081-1115615
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2564
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุดข้อมูลทั่วไป


ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


อบต.บ่อสลี


ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำอบต.ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการอบต.บ่อสลี
หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร. 053-106 065
email : bosalisoa@hotmail.com

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.อบต.บ่อสลี
โทรศัพท์ 053-106 065
www.borsalee.go.th
email: bosalisoa@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email