หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065


username: password:แนะนำอบต.บ่อสลี
ข้อมูลพื้นฐาน
•สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
•วิสัยทัศน์ พันธกิจ
•อำนาจหน้าที่
•ที่ตั้งและอาณาเขต
•ข้อมูลประชากร
•สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
•แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
•รางวัลเกียรติยศ
•ผลิตภัณฑ์ชุมชน
•ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
•กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหาร
•โครงสร้างการบริหาร
•ข้อมูลผู้บริหาร
•สภาอบต.
•หัวหน้าส่วนราชการ
•สำนักปลัด
•กองคลัง
•กองช่าง
•กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


tell
tell
tell
tell

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
8
ผู้ชมเมื่อวาน
6
ผู้ชมเดือนนี้
290
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
260
ผู้ชมปีนี้
2,556
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 1 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุข คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภานใต้ธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
23 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : TIA) ปร
05 ส.ค. 2565
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
03 ส.ค. 2565
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
03 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565
04 ก.ค. 2565

กิจกรรม

15 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

การจัดเวทีประชาคม เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้อวถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2566

มอบเงินสวัสดิการกองทุน ตำบลบ่อสลี ?ออมวันละบาท?

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2565 ]
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง สามแยกป้านวลตา ถึง หน้าบ้านนางแปง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [07 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกองงาม ถึง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [07 ก.ย. 2565 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [07 ก.ย. 2565 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง สามแยกป้านวลตา - หน้าบ้านนางแปง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [07 ก.ย. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 2 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 1 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300001 26 พ.ค. 2563 ถนนลาดยางมะตอย ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย นายณัxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

แผนที่อบต.บ่อสลี  
นายจงรักษ์ กาวิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.065-4725541

นายชุมพล เงาสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร. 080-8604909
สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2564
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุดข้อมูลทั่วไป


ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


อบต.บ่อสลี


ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำอบต.ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการอบต.บ่อสลี
หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร. 053-106 065
email : bosalisoa@hotmail.com

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.อบต.บ่อสลี
โทรศัพท์ 053-106 065
www.borsalee.go.th
email: bosalisoa@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email