หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065


username: password:แนะนำอบต.บ่อสลี
ข้อมูลพื้นฐาน
•สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
•วิสัยทัศน์ พันธกิจ
•อำนาจหน้าที่
•ที่ตั้งและอาณาเขต
•ข้อมูลประชากร
•สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
•แหล่งท่องเที่ยว/ ศูนย์การเรียนรู้
•รางวัลเกียรติยศ
•ผลิตภัณฑ์ชุมชน
•ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
•กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหาร
•โครงสร้างการบริหาร
•ข้อมูลผู้บริหาร
•สภาอบต.
•หัวหน้าส่วนราชการ
•สำนักปลัด
•กองคลัง
•กองช่าง
•กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


tell
tell
tell
tell

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
13
ผู้ชมเมื่อวาน
39
ผู้ชมเดือนนี้
683
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
760
ผู้ชมปีนี้
2,339
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
4,394

เริ่มนับ 1 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุข คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ภานใต้ธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
23 มี.ค. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566
22 มี.ค. 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
22 มี.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
30 ม.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566
30 ม.ค. 2566

กิจกรรม

โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านกองลอย

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบ่อสลี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์ [23 มี.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางดอยโตน บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [22 มี.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายทางบ่อเหล็ก ถึง สนามกีฬา บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [22 มี.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคสล. สายทางโต้งเหนือ บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [22 มี.ค. 2566 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านทุ่ง ถึง บ้านแม่แวน หมู๋ที่ 3 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดูไฟล์ [22 มี.ค. 2566 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อสลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 2 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 1 คลิกดูไฟล์
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 2 คลิกดูไฟล์

ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6500001 10 ก.ย. 2565 ตายายลำบากไม่มีคนเข้าไปดูแลช่วยเหลือ ถึง ตายายลำบากไม่มีคนเข้าไปดูแลช่วยเหลือ โดย นายไพxxx
6300001 26 พ.ค. 2563 ถนนลาดยางมะตอย ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย นายณัxxx

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

แผนที่อบต.บ่อสลี  
นายจงรักษ์ กาวิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.065-4725541

นางสาวพรวิภา กองแก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
โทร.081-1115615


ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีมากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2564
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุดข้อมูลทั่วไป


ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ตั้งและอนาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
รางวัลเกียรติยศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน


อบต.บ่อสลี


ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิดีโอแนะนำอบต.ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการอบต.บ่อสลี
หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทร. 053-106 065
email : bosalisoa@hotmail.com

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
อปพร.อบต.บ่อสลี
โทรศัพท์ 053-106 065
www.borsalee.go.th
email: bosalisoa@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เช็ค email