Admin Login
Username :
Password :

โครงการจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพั

อบต.บ่อสลีได้ออกจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564

ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com