Admin Login
Username :
Password :

โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม”

22 กันยายน 2563 นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอฮอด (ปลัดอาวุโส) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม” โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประธานโครงการได้กล่าวรายงาน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหายาเสพติด การต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา การสร้างคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด การสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com