Admin Login
Username :
Password :

วิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านกองปะ พร้อมทั้งอบรม เรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน การปั๊มหัวใจ(cpr) ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีชีพจร


ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com