Admin Login
Username :
Password :

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

13 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันความสะอาด ถางหญ้า ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ รอบๆ บริเวณอาคาร ณ อาคารสัญลักษณ์สถาน และพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี
ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com