Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ : 25 ตุลาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com