Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564

วันที่ : 04 สิงหาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com