Admin Login
Username :
Password :

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ)

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ : 07 ตุลาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com