Admin Login
Username :
Password :

มาตราการารใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจอำนาจหน้าที่ฯ

มาตราการารใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัการบริหารบ้านเมืองที่ดี

วันที่ : 05 ตุลาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com