Admin Login
Username :
Password :

ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

มีความประสงค์ขอรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิชาการเกษตร ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 6. นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com