Admin Login
Username :
Password :

รายงานมาตรการในการพัฒนาคุณธรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานมาตรการในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ : 30 เมษายน 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com