Admin Login
Username :
Password :

ขอความร่วมมือ ส่วนงานราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ฝายปกครอง/ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อสลี หรือผุ้ใช้บริการ ด้านภารกิจต่างๆ ของ อบต.บ่อสลี ช่วย ตอบแบบวัดการรั

ประชาสัมพันธ์ ด้วย อบต.บ่อสลี ได้ขอรับกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงขอความร่วมมือ ส่วนงานราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ฝายปกครอง/ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อสลี หรือผุ้ใช้บริการ ด้านภารกิจต่างๆ ของ อบต.บ่อสลี ช่วย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้่งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ค่ะ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rg58o4

วันที่ : 29 มีนาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com