Admin Login
Username :
Password :

ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านที่มีอายุการทำงาน ครบ 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

จึงขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านที่มีอายุการทำงาน ครบ 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั่งแต่วันที่ 1 เมษยน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 https://itas.nacc.go.th/go/iit/rg58o4

วันที่ : 29 มีนาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com