Admin Login
Username :
Password :

ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จำนวน 5 ราย 5 อัตรา 1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น จำนวน ๑ อัตรา 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา 3. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา 4. นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 5. วิศวกรโยธา ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ : 03 มีนาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com