Admin Login
Username :
Password :

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.บ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com