Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com