Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 .................................................. อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประจำปี 2564 ชุดที่ 1 (ลำดับที่ 1 ถึง 1571) ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ทั้งนี้ หากท่านได้รับการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย อุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 ที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชุดนี้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับต่อๆไปได้ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี โทรศัพท์หมายเลข 0-5310-6065 ในวันและเวลาราชการ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ขอแสดงความนับถือ (นายจิรายุ งอกงาม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

วันที่ : 29 มกราคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com