Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. 2562 ประจำปี 2564 ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่มท 0808.3 ว 28 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่องการขยายกำหนดเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ. ศ. 2562 แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ยังคงระบาดรุนแรงต่อเนื่องในปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ เก็บภาษี 2 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ : 27 มกราคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com