Admin Login
Username :
Password :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่องจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่องจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครุภํณฑ์สำนักงาน

วันที่ : 15 มกราคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com