Admin Login
Username :
Password :

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com