Admin Login
Username :
Password :

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

วันที่ : 29 มิถุนายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com