Admin Login
Username :
Password :

คำสั่งการแบ่งงานมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

คำสั่งการแบ่งงานมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com