Admin Login
Username :
Password :

กิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน

นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงน ร่วมกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อ วันที่ 15 ธัน...

รายละเอียด

โครงการจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพั

อบต.บ่อสลีได้ออกจัดทำเวทีปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในระหว่้างวันที่22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2564

รายละเอียด

งานเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​

29 กันยายน​ 2563​ นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงาน​ ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​ #​วันเกษียณแห่งศั...

รายละเอียด

กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร)

25 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร) ตำบลบ่อสลี โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี กล่าวรายงาน ความเป็น...

รายละเอียด

ถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

24 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้เป็นตัวแทนถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉินรพ.สต.และจัดซื้อครุภัณฑ์...

รายละเอียด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com