Admin Login
Username :
Password :

อุทยานแห่งชาติแม่โถ (Mae Tho National Park Thailand)ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ห่างจากตัวอำเภอฮอด ประมาณ 70 กม.อากาศหนาวเย็นตลอดปี มีป่าสน มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีทิทัศน์ที่สวยงาม มีการส่งเสริมปลูกพืชเมืองหนาวจากโครงการหลวง มีต้นไม้ทรงปลูก (ต้นสนคู่) มีวิถีชิวิตชาวบ้านแม่โถเป็นชาวเขาเผ่าม้ง และเผ่ากระเหรี่ยง มีสัญลักษณ์สถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จทรงงานมาก่อน สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือ/ใต้ อยู่แนวเดียวกับเทือกเขาดอยอินทนนท์ มีความสูงตั้งแต่ 400 -1,699 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้น แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน และฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสำหรับการเดินทาง เข้าไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศจะมีความหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี สูงสุด 27๐C และต่ำสุดประมาณ 8๐C ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th


น้ำตกแม่ลิดข้อมูลทั่วไป ตั้งอยู่เขตบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอฮอด ประมาณ 75 กม น้ำตกสูงประมาณ 30 เมตร มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีน้ำตกตลอดปี


สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาวสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว


อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แวนข้อมูลทั่วไป เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ ขนาดประมาณ 10ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ห่างจากตัว อำเภอฮอด ประมาณ 70 กม. มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตทางการเกษตร มีแพบริการนักท่องเที่ยว และมีห้องน้ำบริการฟรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com