Admin Login
Username :
Password :

ข้อมูลประชากร

จำนวนประชากร


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านแม่โถ 412 868 865 1,733
2 บ้านอมลอง 129 294 250 544
3 บ้านแม่แวน 145 185 188 373
4 บ้านกองลอย 581 829 827 1,656
5 บ้านทุ่ง 222 312 309 621
6 บ้านบ่อสลี 450 529 511 1,040
7 บ้านกองปะ 276 312 337 649
8 บ้านใหม่ทุ่งสน 116 150 157 307
9 บ้านแม่โถหลวง 139 226 274 500
10 บ้านดอกแดง 139 289 288 577
รวม2,6093,9944,0068,000

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีขอบเขตการรับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,609 ครัวเรือน จำนวนประชากร 8,000 คน

สภาพสังคม

   การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) 7 แห่ง ดังตารางต่อไปนี้

ลำดับที่

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ก่อนประถม
(คน)

ป.1-ป.4
(คน)

ป.5-ป.6
(คน)

1

บ้านแม่โถ

110

231

137

2

บ้านอมลอง

25

39

18

3

บ้านกองลอย

70

101

41

4

บ้านทุ่ง

7

20

18

5

บ้านบ่อสลี

16

60

26

6

บ้านบ่อสลี (สาขาแม่แวน)

-

14

-

7

บ้านดอกแดง

14

24

22


-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง   ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนนักเรียน ( คน )

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมลอง

15

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แวน

18

3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองลอย

20

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง

26

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อสลี

26

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทุ่งสน

11

7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่โถ

31

8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอกแดง

14


-  ศูนย์การเรียนชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน     2        แห่ง ดังนี้
+  ศูนย์การเรียนชุมชนฯ บ้านใหม่เฮาะคี  จำนวน  60  คน
+  ศูนย์การเรียนชุมชนฯ บ้านกองปะ จำนวน  40  คน

-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1     แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 7     แห่ง   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์  9     แห่ง
- โบสถ์   7     แห่ง


การสาธารณสุข 

- สถานีอนามัย        3      แห่ง
- อัตราการมีส้วมซึมและส้วมราดน้ำ ร้อยละ 89.68 %ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถานีตำรวจ          1      แห่งการบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคมและการขนส่ง การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล  มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา  และเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร  ในส่วนของการให้บริการขนส่งสาธารณะ  มีรถโดยสารประจำทาง  จำนวน  1 สาย คือ รถโดยสาร เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนและรถโดยสาร (สี่ล้อเล็ก) ฮอด-แม่สะเรียง

2 การโทรคมนาคม/การสื่อสาร                                                            
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1              แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น 2              แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท -               แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทผ่านดาวเทียม 4              แห่ง


  3 การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน (ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีการขยาย อพยพครัวเรือนไปสร้างบ้าน หรือที่พนักในไร่ ในสวน)
- ไม่มีไฟฟ้า จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 (ปัจจุบันใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่ได้ใช้ทุกครัวเรือน) ขณะนี้ อบต. กำลังดำเนินการของสนับสนุนงบประมาณขยายให้ครบทุกครัวเรือน


4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 4              แห่ง
- หนอง, คลอง, บึงและอื่น ๆ 2              แห่ง


  5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภค                         
- ประปาหมู่บ้าน -               แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 20             แห่ง
- บ่อโยก 4               แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ -               แห่ง
- อื่น ๆ 11             แห่งข้อมูลอื่น ๆ

  มวลชนจัดตั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับตำบล 1              คณะ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี ระดับหมู่บ้าน 10             คณะ
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  10            หมู่บ้าน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10            หมู่บ้าน
- ตำรวจชุมชน 10            หมู่บ้าน
- ลูกเสือชาวบ้าน   200          คน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com