Admin Login
Username :
Password :

พันธกิจ


1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชากรภายไต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพทัดเทียมโรงเรียนในเมือง 3. สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยประชากร 5. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างถั่วถึง 6. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 7. สนับสนุนและส่งเสริมารพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com