Admin Login
Username :
Password :

คำขวัญตำบลบ่อสลี


บ่อสลีรวมเผ่าชน      มิ่งมงคลวัดศักดิ์สิทธิ

ผู้คนล้วนเป็นมิตร      งามวิจิตรประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com