Admin Login
Username :
Password :

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายวัชรินทร์ สีสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายสิทธิศักดิ์มนตรี ยี่หน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางศรีสมร กิติมา
ครูผู้ดูแลเด็กตำบลบ่อสลี

นางสาวผ่องพรรณ สุภาราช
ครูผู้ดูแลเด็กตำบลบ่อสลี

นางสาวกาญจนา จันทิวงค์
ครูผู้ดูแลเด็กตำบลบ่อสลี

นางสาวฉวีวัณย์ สาครสุขเกษม
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.1

นางสาววนิดา   แสนประเสริฐนที    
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.2

นางเสาวคนธ์ ชุ่มพวง
ผู้ดูแลเด็ก ม.4

 

นางสาวกาญจนา แสนเมืองมา
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.8

นางละม่อม อัมพรพนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ม.9

นางสุภาวิณีย์ อัสดงแดนไพร
ครูผู้ดูแลเด็ก ม.10

 

นางสาวอมรรัตน์ แสนโซ้ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสายพิณ ภาวนาค้ำจุน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกัลยา สันติสุขวนา
จ้างเหมาบริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com