Admin Login
Username :
Password :

กองช่าง


นายชุมพล เงาสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชัยสว่าง แสนวงค์มา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้านางสาวจุฑาพร งอกงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภกิจ เมือง
จ้างเหมาบริการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คำนวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
  5. ควบคุม ดูแล งานด้านอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com