Admin Login
Username :
Password :

กองคลังนางสาวขนิษฐา สนิทการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจันทรา ธาราการะเกด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นางสาวไพลิน สุทายะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวอรพิน เสริมมติวงศ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางศรีนุช สุระจินดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวภา ตาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจิรกานต์ งอกงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนการคลัง ประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. งานการเงินและบัญชี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี
 2. ทำฎีกาการเบิกเงินต่าง ๆ
 3. จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย ทะเบียนเงินรายรับ ทะเบียนเงินรายจ่ายและทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา ทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. งานจัดเก็บรายได้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ
 2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
 3. ติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตค่าปรับ รายได้ทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com