Admin Login
Username :
Password :

สำนักปลัด


นางสาวขนิษฐา สนิทการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีจ่าเอกกำธร กันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางทับทิม แรงทน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายศุภภณ เปิงทินา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวผกากาญจน์ โปธิมอย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายปิยะ เขมอาทร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

นางสาวดวงเดือน แสนเมืองมา
นักจัดการงานทั่วไป

นางพรนิภา มณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอัจฉราภรณ์ ต๊ะเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคุณาพร มูลดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นางสาวลัดดา ตาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเสกสรร แสนวงค์มา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นายศราวุธ อุดมอนุรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายบรรจง ติวงค์
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฯ

นายพีรพงษ์ ธำรงวนาลัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ตาสา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานพ มะโนนัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเสาวคนธ์ ตุ้ยตามพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชยพล สมซุย
พนักงานจ้างทั่วไป
 

ส่วนสำนักปลัด ประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. จัดทำแผนพัฒนาตำบล
 2. จัดทำข้อบัญญัติ
 3. ดูแลเรื่องนโยบาย
 4. งานด้านบุคลากร
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 2. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผน
 3. แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำกลุ่มในการพัฒนาชุมชน
 4. ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ
 5. ดูแลศูนย์เด็กเล็ก
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและ งานสารบรรณ รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท
 2. จัดส่งหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม
 3. ร่างโต้ตอบตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
 4. พิมพ์และคัดสำเนาเอกสาร ช่วยรวบรวมข้อมูล สถิติทั่วไป
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานบันทึกข้อมูล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์
 2. พิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีดในลักษณะที่ไม่ยาก
 3. บันทึกข้อมูลฎีกาเบิกเงินต่าง ๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5. พนักงานขับรถ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษารถยนต์ของราชการ ทะเบียน ผข 314 เชียงใหม่ ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 2. ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ของอบต.บ่อสลี
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6. นักการภารโรง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสถานที่ทั้งหมดของอบต.บ่อสลี รวมถึงการจัดสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอบต.บ่อสลี
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์และของใช้ต่าง ๆ ของอบต.บ่อสลี ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com