Admin Login
Username :
Password :

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com