Admin Login
Username :
Password :

แผนอัตรา3ปี


มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง 99 สายงาน
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
พจนานุกรมสมรรถนะหลัก
พจนานุกรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com