Admin Login
Username :
Password :

แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2552
ส่วนที่ 1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานปลัด / องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 2 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2552

ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552

ส่วนที่ 4 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 4.1 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 4.2 แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 5 แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ส่วนที่ 6 แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ส่วนที่ 6 แบบรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

1

แผนการจัดหาวัสดุ ปี 2555
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2555
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2556
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2557
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน

แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เทอม 1/2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลอย หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมลอง ม. 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านแม่แวน หมู่ที่ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com