Admin Login
Username :
Password :

รายงานทางการเงิน


รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการติดตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
งบเดือนประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2
ประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
รายงานการเงินประจำปี
งบเดือนประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณประะจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานติดตามผลรายจ่ายจริงตามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com